دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامرضا   ذات علیان

پست الکترونیکی : gh-zatalian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات فرانسه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زبان و ادبیات فرانسه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/05/01

غلامرضا ذات علیان

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^